ปิด Btn

เลือกไซต์ภูมิภาคของคุณ

ปิดหน้านี้

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้และ JEOL Ltd.

เว็บไซต์ JEOL Ltd. ประกอบด้วยหน้าเว็บต่างๆ ที่ดำเนินการโดย JEOL Ltd.

เว็บไซต์ JEOL Ltd. เสนอให้คุณโดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องยอมรับโดยไม่มีการแก้ไขข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศที่อยู่ในที่นี้ การใช้เว็บไซต์ JEOL Ltd. ของคุณถือเป็นข้อตกลงของคุณต่อข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศดังกล่าวทั้งหมด

การแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

JEOL Ltd. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศภายใต้การเสนอเว็บไซต์ JEOL Ltd. ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ JEOL Ltd.

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ JEOL Ltd. อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ("ไซต์ที่เชื่อมโยง") ไซต์ที่เชื่อมโยงไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ JEOL Ltd. และ JEOL Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิงก์ที่มีอยู่ในไซต์ที่เชื่อมโยง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงใดๆ ของไซต์ที่เชื่อมโยง JEOL Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อการออกอากาศทางเว็บหรือรูปแบบอื่น ๆ ของการส่งที่ได้รับจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง JEOL Ltd. ให้ลิงค์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงค์ใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย JEOL Ltd. ของเว็บไซต์หรือการเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการ

ห้ามใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือห้ามมิให้ใช้

ตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ JEOL Ltd. คุณรับประกันกับ JEOL Ltd. ว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์ JEOL Ltd. เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศเหล่านี้ คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์ JEOL Ltd. ในลักษณะใดๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดการใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือทำให้เว็บไซต์ JEOL Ltd. เสียหาย หรือรบกวนการใช้งานและความเพลิดเพลินของเว็บไซต์ JEOL Ltd. ของบุคคลอื่น คุณไม่สามารถรับหรือพยายามรับวัสดุหรือข้อมูลใด ๆ ผ่านวิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจให้ใช้ได้หรือให้ผ่านเว็บไซต์ของ JEOL Ltd.

การใช้บริการสื่อสาร

เว็บไซต์ JEOL Ltd. อาจมีบริการกระดานข่าว พื้นที่สนทนา กลุ่มข่าว ฟอรัม ชุมชน หน้าเว็บส่วนตัว ปฏิทิน และ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านข้อความหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารกับสาธารณชนในวงกว้างหรือกับ กลุ่ม (เรียกรวมกันว่า "บริการสื่อสาร") คุณตกลงที่จะใช้บริการการสื่อสารเพื่อโพสต์ ส่ง และรับข้อความและเนื้อหาที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับบริการการสื่อสารนั้น ๆ เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณตกลงว่าเมื่อใช้บริการการสื่อสาร คุณจะไม่:

 • ทำให้เสื่อมเสีย ล่วงละเมิด ก่อกวน สะกดรอยตาม ข่มขู่ หรือละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมาย (เช่น สิทธิในความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่) ของผู้อื่น

 • เผยแพร่ โพสต์ อัปโหลด แจกจ่ายหรือเผยแพร่หัวข้อ ชื่อ เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ดูหมิ่น ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ละเมิด ลามกอนาจาร อนาจารหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 • อัปโหลดไฟล์ที่มีซอฟต์แวร์หรือวัสดุอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (หรือโดยสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวในการเผยแพร่) เว้นแต่คุณจะเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ในนั้นหรือได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมด

 • อัปโหลดไฟล์ที่มีไวรัส ไฟล์ที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น

 • โฆษณาหรือเสนอขายหรือซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจใดๆ เว้นแต่บริการการสื่อสารดังกล่าวจะอนุญาตข้อความดังกล่าวโดยเฉพาะ

 • ดำเนินการหรือส่งต่อการสำรวจ การแข่งขัน โครงการพีระมิด หรือจดหมายลูกโซ่

 • ดาวน์โหลดไฟล์ใดๆ ที่โพสต์โดยผู้ใช้บริการการสื่อสารรายอื่นที่คุณรู้จักหรือควรรู้อย่างมีเหตุผล ไม่สามารถแจกจ่ายได้ตามกฎหมายในลักษณะดังกล่าว

 • ปลอมแปลงหรือลบการแสดงที่มาของผู้เขียน ประกาศทางกฎหมายหรืออื่นๆ ที่เหมาะสม หรือการกำหนดกรรมสิทธิ์หรือป้ายกำกับของแหล่งกำเนิดหรือแหล่งที่มาของซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในไฟล์ที่อัปโหลด

 • จำกัด หรือยับยั้งผู้ใช้รายอื่นจากการใช้และเพลิดเพลินกับบริการการสื่อสาร

 • ละเมิดจรรยาบรรณหรือแนวทางอื่น ๆ ที่อาจนำไปใช้กับบริการการสื่อสารใด ๆ

 • เก็บเกี่ยวหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น รวมทั้งที่อยู่อีเมล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา

 • ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ.

JEOL Ltd. ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบบริการการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม JEOL Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์ไปยังบริการการสื่อสารและลบเนื้อหาใด ๆ ตามดุลยพินิจของตน JEOL Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงบริการการสื่อสารใด ๆ หรือทั้งหมดของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบด้วยเหตุผลใด ๆ

JEOL Ltd. สงวนสิทธิ์ตลอดเวลาในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมายหรือคำขอของรัฐบาล หรือแก้ไข ปฏิเสธที่จะโพสต์หรือลบข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน อยู่ในดุลยพินิจของ JEOL Ltd. แต่เพียงผู้เดียว

ใช้ความระมัดระวังเสมอเมื่อให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณหรือบุตรหลานของคุณในบริการการสื่อสารใดๆ JEOL Ltd. ไม่ได้ควบคุมหรือรับรองเนื้อหา ข้อความ หรือข้อมูลที่พบในบริการการสื่อสารใด ๆ ดังนั้น JEOL Ltd. จึงขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับบริการการสื่อสารและการกระทำใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมบริการการสื่อสารใด ๆ ของคุณ ผู้จัดการและเจ้าของที่พักไม่ใช่โฆษกของ JEOL Ltd. และความคิดเห็นของพวกเขาไม่ได้สะท้อนถึงความคิดเห็นของ JEOL Ltd.

เนื้อหาที่อัปโหลดไปยังบริการสื่อสารอาจมีข้อจำกัดที่โพสต์ไว้เกี่ยวกับการใช้งาน การทำซ้ำ และ/หรือการเผยแพร่ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าว หากคุณดาวน์โหลดเอกสาร

วัสดุที่จัดหาให้กับ JEOL Ltd. หรือโพสต์ที่เว็บไซต์ของ JEOL Ltd.

JEOL Ltd. ไม่ได้อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาที่คุณให้กับ JEOL Ltd. (รวมถึงข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ) หรือโพสต์ อัปโหลด ป้อนข้อมูลหรือส่งไปยังเว็บไซต์ JEOL Ltd. หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า "การส่ง") อย่างไรก็ตาม โดยการโพสต์ อัปโหลด ป้อนข้อมูล ให้หรือส่งข้อมูลที่คุณส่ง แสดงว่าคุณอนุญาตให้ JEOL Ltd. บริษัทในเครือ และผู้ได้รับอนุญาตช่วงที่จำเป็นใช้ข้อมูลที่ส่งของคุณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตของพวกเขา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิ์ในการ: คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ ผลิตซ้ำ แก้ไข แปลและจัดรูปแบบการส่งข้อมูลของคุณใหม่; และเพื่อเผยแพร่ชื่อของคุณที่เกี่ยวข้องกับการส่งของคุณ

จะไม่มีการชดเชยใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่คุณส่งมา ตามที่ระบุในที่นี้ JEOL Ltd. ไม่มีภาระผูกพันในการโพสต์หรือใช้สิ่งที่ส่งมาซึ่งคุณอาจให้และอาจลบการส่งใด ๆ ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ JEOL Ltd. แต่เพียงผู้เดียว

โดยการโพสต์ อัปโหลด ป้อนข้อมูล ให้หรือส่งข้อมูลที่คุณส่ง คุณรับประกันและรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในการส่งข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับคุณในการให้ โพสต์ อัปโหลด ป้อนข้อมูล หรือส่งผลงาน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่รวมอยู่ในหรือมีให้ผ่านทางเว็บไซต์ JEOL Ltd. อาจรวมถึงความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงจะถูกเพิ่มเป็นระยะในข้อมูลในที่นี้ JEOL Ltd. และ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทอาจทำการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ JEOL Ltd. ได้ตลอดเวลา คำแนะนำที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ของ JEOL Ltd. ไม่ควรเชื่อถือได้สำหรับการตัดสินใจส่วนบุคคล ทางการแพทย์ ทางกฎหมายหรือทางการเงิน และคุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพื่อขอคำแนะนำเฉพาะซึ่งปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของคุณ

JEOL Ltd. และ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทไม่ได้ให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน ความตรงต่อเวลา และความถูกต้องของข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ JEOL Ltd. ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และกราฟิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นให้มา "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ JEOL Ltd. และ/หรือซัพพลายเออร์ของ บริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลนี้ ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการและกราฟิกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของการค้าขาย

ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าในกรณีใด JEOL Ltd. และ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม การลงโทษ โดยบังเอิญ พิเศษ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายใด ๆ ก็ตามรวมถึงความเสียหายใด ๆ ก็ตาม การใช้ ข้อมูล หรือผลกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใดทางหนึ่งที่เชื่อมต่อกับการใช้หรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์ JEOL Ltd. ด้วยความล่าช้าหรือความไม่สามารถที่จะใช้งานเว็บไซต์ JEOL Ltd. หรือบริการที่เกี่ยวข้อง บทบัญญัติของหรือความล้มเหลวที่จะ ให้บริการหรือข้อมูลใดๆ ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ JEOL Ltd. หรือเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ JEOL Ltd. ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของสัญญา, สัญญา, TOGLRT ความรับผิดหรืออย่างอื่น แม้ว่า JEOL Ltd. หรือซัพพลายเออร์รายใด ๆ จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหาย เนื่องจากบางรัฐ/เขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลใช้บังคับกับคุณ หากคุณไม่พึงพอใจกับส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ JEOL Ltd. หรือเงื่อนไขการใช้งานใด ๆ เหล่านี้ วิธีแก้ไขเฉพาะของคุณเพียงอย่างเดียวคือยุติการใช้เว็บไซต์ JEOL Ltd.

ติดต่อบริการ : [ป้องกันอีเมล]

การยุติ/การจำกัดการเข้าถึง

JEOL Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ JEOL Ltd. และบริการที่เกี่ยวข้องหรือส่วนใดส่วนหนึ่งในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทั่วไป ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และคุณยินยอมให้ใช้เขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีเฉพาะในคิงเคาน์ตี้ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ในข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้อง ต่อการใช้งานเว็บไซต์ JEOL Ltd. การใช้เว็บไซต์ JEOL Ltd. ไม่ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ไม่มีผลบังคับใช้กับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงย่อหน้านี้ คุณตกลงว่าจะไม่มีการร่วมทุน หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ JEOL Ltd. อันเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์ JEOL Ltd. การปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ของ JEOL Ltd. อยู่ภายใต้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่ และไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่ละเมิดสิทธิ์ของ JEOL Ltd. ในการปฏิบัติตามคำขอหรือข้อกำหนดของรัฐบาล ศาล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ ของเว็บไซต์ JEOL Ltd. หรือข้อมูลที่จัดหาหรือรวบรวมโดย JEOL Ltd. ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าว หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ถูกกำหนดให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ข้างต้น บทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่าแทนที่โดยข้อกำหนดที่ถูกต้องและบังคับใช้ได้ ที่ใกล้เคียงที่สุดกับเจตนาของบทบัญญัติเดิมและส่วนที่เหลือของข้อตกลงจะยังคงมีผลบังคับ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ ข้อตกลงนี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้และ JEOL Ltd. ในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ JEOL Ltd. และจะแทนที่การสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้าหรือพร้อมกันทั้งหมด ไม่ว่าจะทางอิเล็กทรอนิกส์ วาจา หรือลายลักษณ์อักษร ระหว่างผู้ใช้กับ JEOL Ltd. เกี่ยวกับเว็บไซต์ JEOL Ltd. ฉบับพิมพ์ของข้อตกลงนี้และคำบอกกล่าวใด ๆ ที่ให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำไปใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีหรือการบริหารตามหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ในขอบเขตเดียวกันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นและเก็บรักษาไว้ แบบฟอร์มที่พิมพ์ เป็นการแสดงความปรารถนาอย่างชัดแจ้งต่อคู่สัญญาที่จะจัดทำข้อตกลงนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า:

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ JEOL Ltd. คือ: ลิขสิทธิ์ 2006-2023 JEOL Ltd. และ/หรือซัพพลายเออร์ สงวนลิขสิทธิ์.

เครื่องหมายการค้า

ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์จริงที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างบริษัท องค์กร ผลิตภัณฑ์ บุคคล และเหตุการณ์ที่ปรากฎในที่นี้เป็นเรื่องสมมติขึ้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับบริษัท องค์กร ผลิตภัณฑ์ บุคคล หรือเหตุการณ์จริงใดๆ ที่มีเจตนาหรือควรอนุมาน

สิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้จะถูกสงวนไว้.

ประกาศและขั้นตอนในการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์

ตามหัวข้อ 17 ประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา มาตรา 512(c)(2) การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา ควรส่งไปยังตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของผู้ให้บริการ คำถามทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่อไปนี้จะไม่ได้รับการตอบกลับ ดูประกาศและขั้นตอนการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์